DEBBIE FÈ LI POU LI KAPAB

KONTINYE TRAVAY AK

TIMOUN NAN OVERTOWN.

WILLY FÈ LI PASKE

LI VLE KENBE DIFE

A NAN SISTRUNK.

FELIX & MARGARITA

FÈ LI POU YO KA

KONTINYE SÈVI DESÈ

NAN HIALEAH.

NAN LITTLE HAVANA

FÈ LI POU LI KA KONTINYE

PWOTEJE FANMIY LI.

KERRY-ANN NAN

MIAMI GARDENS FÈ LI POU

LI KA PATISIPE

NAN MOUVMAN AN.

JORGE NAN HIALEAH

FÈ LI POU LI KA

RETOUNEN NAN TRAVAY.

REVERAN OSGOOD FÈ LI

NAN FORT LAUDERDALE

POU NOU KAPAB RETOUNEN

LAPRIYÈ ANSANM.

CRISTINA NAN HOMESTEAD

FÈ LI PASKE SE SÈL

FASON POU NOU AVANSE

WARREN FÈ LI POU LI KA

KONTINYE KONDWI

NAN ROUT LI NAN

OAKLAND PARK.

MELISSA NAN LITTLE HAITI

FÈ LI POU PITIT

LI AK PASYAN LI.

KLAUSS NAN

FORT LAUDERDALE

FÈ LI POU KENBE

KOMINOTE A AN SEKIRITE.

Li nan oke gen

kesyon sou vaksen

an COVID-19.

Li konprann si ou santi mefyans sou vaksen COVID-19 la. Epi li entelijan pou poze kesyon. Paske enfòme se kle nan pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo soti nan risk ki genyen nan koronavirus. Li la tou premye etap la ap resevwa lavi nou tounen, ansanm ak tout moman sa yo espesyal nou ve yo te manke soti sou.

Scroll down pou repons ou bezwen kesyon enpòtan konsènan efikasite, sekirite ak pri vaksen COVID-19 la. Plus, wè mo sa yo nan bon konprann dwat soti nan kè a nan pwòp kominote nou an Sid Florid-soti nan vwazen ki te deja pran vaksen an ak moun ki ede lòt moun fè menm bagay la. Tout moun te di “Mwen te fè li!” Isit la, yo pataje poukisa.

Repons Ou Bezwen yo

Èske yon vaksen pi efikas pase lòt yo?

+

Èske mwen ka pran COVID-19 nan vaksen an?

+

Èske vaksen an san danje pou fanm ansent oswa moun ki ap eseye vin ansent?

+

Èske mwen bezwen pataje estati imigrasyon mwen pou mwen pran vaksen an?

+

Ki kote mwen ka pran vaksen an?

 

+

Èske vaksen COVID-19 la gratis?

 

+

Mwen se jèn ak an sante. Poukisa mwen dwe pran vaksen COVID-19 la?

+

Eske mwen dwe kontinye kouvri vizaj epi pratike distans sosyal menm le mwen finn pran vaksen an?

+

Videyo Nou Yo

An Anglè

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{