DEBBIE FÈ LI POU LI KAPAB

KONTINYE TRAVAY AK

TIMOUN NAN OVERTOWN.

WILLY FÈ LI PASKE

LI VLE KENBE DIFE

A NAN SISTRUNK.

FELIX & MARGARITA

FÈ LI POU YO KA

KONTINYE SÈVI DESÈ

NAN HIALEAH.

NAN LITTLE HAVANA

FÈ LI POU LI KA KONTINYE

PWOTEJE FANMIY LI.

KERRY-ANN NAN

MIAMI GARDENS FÈ LI POU

LI KA PATISIPE

NAN MOUVMAN AN.

JORGE NAN HIALEAH

FÈ LI POU LI KA

RETOUNEN NAN TRAVAY.

REVERAN OSGOOD FÈ LI

NAN FORT LAUDERDALE

POU NOU KAPAB RETOUNEN

LAPRIYÈ ANSANM.

CRISTINA NAN HOMESTEAD

FÈ LI PASKE SE SÈL

FASON POU NOU AVANSE

WARREN FÈ LI POU LI KA

KONTINYE KONDWI

NAN ROUT LI NAN

OAKLAND PARK.

MELISSA NAN LITTLE HAITI

FÈ LI POU PITIT

LI AK PASYAN LI.

KLAUSS NAN

FORT LAUDERDALE

FÈ LI POU KENBE

KOMINOTE A AN SEKIRITE.

Li lè pou ou sispann tann vaksen COVID-19 ou an.

Nou konnen gen yon anpil nan enfòmasyon konfizyon yo deyò. Men, isit la nan verite a: vaksen COVID-19 la ap pwoteje ou epi anpeche pwopagasyon kontinye viris la nan kominote nou an.

Li pi enpòtan pase tout tan: Variant Delta la lakòz yon lòt vag nan ka Sid Florid ak entène lopital. Epi, akablan, moun ki nan lopital la yo vaksinen ak pi piti.

Erezman pi plis ak plis nan zanmi nou yo, fanmi, vwazen ak kòlèg travay-yo ap pran vaksen an. Se pa sèlman yo pwoteje, men yo ap tou fè fas ak mwens restriksyon: pral soti se mwens nan yon konplikasyon, se konsa se ranmase nan gwo gwoup ak vizite granparan. Menm vwayaj se pi fasil!

Randevou Vaksen yo kounye a lajman disponib epi pran jis kèk minit. Scroll down pou plis enfòmasyon ki soti nan sous serye. Konsidere pale ak yon doktè ou fè konfyans sou kesyon ou yo, oswa rive soti nan yon zanmi ki te pran vaksen an yo aprann sou eksperyans yo.

Repons Ou Bezwen yo

Èske yon vaksen pi efikas pase lòt yo?

+

Èske mwen ka pran COVID-19 nan vaksen an?

+

Èske vaksen an san danje pou fanm ansent oswa moun ki ap eseye vin ansent?

+

Èske vaksen an afekte fètilite?

+

Ki kote mwen ka pran vaksen an?

+

Kouman byen vaksen yo COVID-19 travay kont Variant Delta la?

+

Mwen se jèn ak an sante. Poukisa mwen dwe pran vaksen COVID-19 la?

+

Eske mwen dwe kontinye kouvri vizaj epi pratike distans sosyal menm le mwen finn pran vaksen an?

+

Videyo Nou Yo

An Anglè

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{