DEBBIE FÈ LI POU LI KAPAB

KONTINYE TRAVAY AK

TIMOUN NAN OVERTOWN.

WILLY FÈ LI PASKE

LI VLE KENBE DIFE

A NAN SISTRUNK.

FELIX & MARGARITA

FÈ LI POU YO KA

KONTINYE SÈVI DESÈ

NAN HIALEAH.

NAN LITTLE HAVANA

FÈ LI POU LI KA KONTINYE

PWOTEJE FANMIY LI.

KERRY-ANN NAN

MIAMI GARDENS FÈ LI POU

LI KA PATISIPE

NAN MOUVMAN AN.

JORGE NAN HIALEAH

FÈ LI POU LI KA

RETOUNEN NAN TRAVAY.

REVERAN OSGOOD FÈ LI

NAN FORT LAUDERDALE

POU NOU KAPAB RETOUNEN

LAPRIYÈ ANSANM.

CRISTINA NAN HOMESTEAD

FÈ LI PASKE SE SÈL

FASON POU NOU AVANSE

WARREN FÈ LI POU LI KA

KONTINYE KONDWI

NAN ROUT LI NAN

OAKLAND PARK.

MELISSA NAN LITTLE HAITI

FÈ LI POU PITIT

LI AK PASYAN LI.

KLAUSS NAN

FORT LAUDERDALE

FÈ LI POU KENBE

KOMINOTE A AN SEKIRITE.

Li lè pou ou sispann tann vaksen COVID-19 ou an.

Nou konnen gen anpil enfòmasyon konfizyon deyò. Men, men verite a: vaksen COVID-19 diminye chans pou ou pran viris la. E menm si w jwenn li, vaksen an diminye chans ou genyen pou w vin malad grav, pou w entène lopital ak pou w mouri.

Anba liy: vaksen an anpeche soufrans nesesè.

Pandan ke ka yo nan Sid Florid la ap desann, sezon fèt la pral pote plis moun ansanm ak nan rejyon nou an. Lè w pran vaksen an ka ede anpeche yon lòt vag nan ka yo.

Randevou pou vaksen yo disponib anpil epi yo pran jis kèk minit. Scroll down pou plis enfòmasyon ki soti nan sous serye. Konsidere pale ak yon doktè ou fè konfyans sou kesyon ou yo, oswa kontakte yon zanmi ki te pran vaksen an pou aprann sou eksperyans yo.

Repons Ou Bezwen yo

Èske yon vaksen pi efikas pase lòt yo?

+

Èske mwen ka pran COVID-19 nan vaksen an?

+

Èske vaksen an san danje pou fanm ansent oswa moun ki ap eseye vin ansent?

+

Èske vaksen an afekte fètilite?

+

Ki kote mwen ka pran vaksen an?

+

Kouman byen vaksen yo COVID-19 travay kont Variant Delta la?

+

Mwen se jèn ak an sante. Poukisa mwen dwe pran vaksen COVID-19 la?

+

Eske mwen dwe kontinye kouvri vizaj epi pratike distans sosyal menm le mwen finn pran vaksen an?

+

Èske vaksen konvwans la san danje pou timoun yo?

+

Èske moun ki pran vaksen an ka jwenn COVID-19?

+

Èske mwen ta dwe pran vaksen an si mwen te deja gen COVID?

+
Where can I sign up in South Florida to get vaccinated for COVID-19?

Where can I get the vaccine?

+

Videyo Nou Yo

An Anglè

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{