Vaksen KOVD-19:
Mit ak reyalite

Nan moman sa li impotan anpil pouw gen akse a enfomasyon ki korek sou vaksen COVID-19 nan Sid Florid an. Kèlkeswa kote ou jwenn enfòmasyon ou, tcheke ke li soti nan yon sous kredib e ke enfomasyon yo ajiste regilyèman. Malerezman, te gen yon anpil dezenfòmasyon ki tap sikile sou vaksen coronavirus yo ak devlopman yo. Li enpòtan pou fè distenksyon ant mit ak reyalite sou Vaksen COVID-19 pou ou ka pran pi bon desizyon pou ou menm ak fanmi ou.

MIT

Devlopman vaksen COVID an te fet nan kouri ki donk efikasite li ak sekirite li pa enspire konfyans.

REYALITE

Etandone vitès la, li natirèl pou mande: Èske vaksen kont koronavirus an sekirite?Menm si vaksen koronavirus yo te devlope pi vit pase lòt vaksen nan tan lontan, yo te teste yo ak anpil atansyon sou dè milye de moun e yo kontinye ap kontwole yo.

Ekspè medikal soti nan Sid Florid nan tout mond lan, ak gouvènman atravè lemond antye envesti resous enpòtan nan devlopman yon vaksen rapid pou KOVID-19 poutet enpak pandemic la gen sou le mond antye. Tou de vaksen Pfizer COVID-19 ak vaksen Moderna COVID-19 itilize menm pwosesis lan nan devlopman vaksen yo. Menm si KOVID-19 nouvo, kalite viris sa yo (yo rele koronavirus) te gen etid kap fet sou yo depi ane 1960 yo. Konesans sa yo te ede syantifik yo konprann viris la pou fè yon vaksen rapid.

Depi lè sa a, plis pase 130 milyon moun nan tout peyi a te resevwa vaksen COVID-19 anba siveyans sekirite ki pi entans nan istwa Etazini. Nan Florid sèlman, yo te bay prèske 14 milyon dòz vaksen. Nan Florid sèlman, yo te bay dè dizèn de milyon dòz vaksen, avèk vaksen COVID-19 Dade County ak vaksen COVID-19 Broward County ki reprezante apeprè 22% tout ansanm. Rezilta siveyans sa yo rasiran: gen kèk moun ki pa gen okenn efè segondè ditou, pandan ke anpil lot moun di yo santi kèk ti doulè oswa anflamasyon kote yo pran piki a, tèt fè mal, frison oswa yon lafyèv ki ba. Tout sa yo se ti senptom ki pa twò grav epi yo tanporè.

Yon ti kantite moun te gen yon reyaksyon alèjik grav, men sa a ra anpil. Men, si li rive, pwofesyonèl swen sante ki ba ou vaksen COVID-19 an gen medikaman pou byen trete reyaksyon an lamenm.

MIT

Vaksen KOVID-19 la antre nan selil ou yo epi chanje ADN ou.

REYALITE

Non, Okenn nan vaksen KOVID-19 ki disponib kounye a paka chanje oswa kominike avèk ADN ou nan okenn fason.

Vaksen Pfizer COVID-19 ak vaksen Moderna COVID-19 anseye selil ou yo pou yo deklanche sistèm iminitè ou pou pwotejew. Materyèl ki nan vaksen KOVID-19 sa yo pa janm antre nan pati nan selil kò ou kote ADN ou rete a. Sa vle di li pa ka afekte oswa kominike avèk ADN ou nan okenn fason. Olye de sa, vaksen sa yo travay avèk defans natirèl kò ou pou devlope iminite san danje kont maladi.

Vaksen KOVID-19 Johnson & Johnson la travay yon ti jan diferan. Li itilize yon viris diferan e inofansif pou delivre enstriksyon nan selil ou yo epi di yo pou yo kòmanse bati pwoteksyon. Enstriksyon yo delivre nan fòm materyèl jenetik ki pa janm entegre nan ADN yon moun. Olye de sa, enstriksyon sa yo di selil la pou yo pwodwi yon moso inofansif nan viris ki lakòz KOVID-19 lan epi deklannche sistèm iminitè ou pou yo rekonèt viris ki lakòz KOVID-19 epi kòmanse pwodwi antikò, aktive lòt selil iminitè pou konbat enfeksyon.

Nenpòt ki vaksen ou pran, nan fen pwosesis la, kò ou pral aprann kijan pou pwotejew kont enfeksyon KOVID-19 LA nan lavni.

MIT

Engredyan ki nan vaksen COVID-19 la gen sibstans kontwovèsyal.

REYALITE

Se konsa, ki engredyan ki nan vaksen COVID-19 la? Vaksen Pfizer COVID-19, Moderna COVID-19 ak vaksen Johnson & Johnson COVID-19 tout genyen  engredyan vaksen nòmal, tankou molekil inik , grès, sèl, ak yon ti kantite sik. Vaksen sa yo pa te devlope avèk tisi fetis, epi yo pa gen okenn materyèl, tankou enplantasyon, mikro oswa aparèy pou swiv moun.

MIT

Efè segondè vaksen KOVID-19 la danjere.

REYALITE

Vaksen KOVID-19 la ka gen efè segondè, men majorite yo trè kout, epi yo pa grav oswa danjere. Gen kèk moun ki santi doulè kote yo te pike pou vaksen an, doulè nan kò, tèt fè mal oswa lafyèv epi yo gen tandans dire yon jou osinon de jou. Sa yo se siy vaksen an ap travay pou aktive sistèm iminitè ou an.

Si sentòm yo pèsiste plis pase de jou, ou ta dwe rele doktè ou. Si ou gen alèji – espesyalman alèji grav ki mande pou ou pote yon EpiPen – diskite sou reyaksyon alèjik posib vaksen KOVID-19 la ak doktè ou, li ap kapab evalye risk ou yo epi ba ou plis enfòmasyon sou si ou kapab ak ki jan ou ka pran vaksen an san danje.

Si ou pa genyen yon doktè, ou kapab jwenn yonn la.

MIT

Vaksen KOVID-19 la gen plis risk pase vaksen grip la

REYALITE

Done ki rapote anvan tout koreksyon montre pousantaj efè segondè ki rapote yo – sòti nan ka ki pa grav rive nan pwoblèm sante grav oswa lanmò – apre vaksen KOVID-19 anpil fwa pi wo pase pou vaksen kont grip la

Sepandan, rapò sa yo ki te voye nan yon sistèm ke gouvènman federal la jere a, yo pa verifye. Se poutèt sa CDC ak ekspè yo di done yo pa ka itilize pou trase okenn konklizyon oswa yo twò nouvo pou pemet nou fè konparezon siyifikatif ak vaksen kont grip la.

MIT

Ou te gen maladi KOVID-19 la deja, sa vle di ou pa bezwen pran vaksen an.

REYALITE

Moun ki te malad ak KOVID-19 ka toujou benefisye de vaksen an. Akòz risk sante grav ki asosye ak KOVID-19 ak lefèt ke re-enfeksyon ak KOVID-19 la posib, yo avize pran yon vaksen KOVID-19 menm si yo te malad ak KOVID-19 anvan

Pa gen ase enfòmasyon ki disponib kounye a pou di si oswa pou konbyen tan moun pwoteje kont trape KOVID-19 anko apre yo fin genyen li. Prèv yo sijere ke iminite natirèl ki soti nan KOVID-19 pa ka dire trè lontan, men yo bezwen fe plis etid pou konpran bagay sa pi byen

MIT

Vaksen an ka ba ou KOVID-19

REYALITE

Mande si ou ka jwenn koronavirus nan pran vaksen an KOVID-19? Vaksen pou KOVID-19 la pa ka ni li pap ba ou KOVID-19. Se paske okenn nan vaksen yo pa gen viris aktyèl la nan yo. Si ou ta santi efè segondè tankou frison, lafyèv oswa fatig, tankou w ap vin malad, se sistèm iminitè ou ki ap travay epi li ap fè sa li sipoze fè pou pwoteje ou.

MIT

Ou an bon sante. Ou pa bezwen vaksen an.

REYALITE

KOVID-19 ka grav pou nenpòt moun. Pwoteksyon ou jwenn nan vaksen an se pa sèlman pou tèt ou, men pou lòt moun ki antoure ou nan kominote Sid Florid ou an. Plis moun ki pran vaksen an, mwens viris la ka kontinye transmèt epi nou ka soti nan pandemi sa a pi vit, ak tounen nan yon vi nòmal nan Sid Florid. Si ou gen nenpòt enkyetid espesifik sou ki jan ou ta ka reyaji ak viris la, konsilte avèk founisè swen sante ou.

Si ou pa genyen yon doktè, ou kapab jwen yonn isit la.

MIT

Vaksen KOVID-19 la ka afekte fètilite fanm.

REYALITE

Kolèj Ameriken pou obstetrisyen ak jinekolog rele akizasyon ki lye vaksen an KOVID-19 ak infètilite yo “enjustifye” epi “san fondman syantifikman .”

An reyalite, pandan esè vaksen KOVID-19 Pfizer yo, 23 fanm ki te pote volontè nan etid la te vin ansent. Yon sèl sèlman ki te soufri yon pèt gwosès pa te resevwa vaksen aktyèl la, men yon plasebo.

Fanm ki ansent oswa ki ap eseye vin ansent ta dwe konsidere enfòmasyon sou vaksen coronavirus an menm jan ak sa ki ka rive si yo devlope sentòm KOVID-19 ki grav pandan y ap ansent, ki ka gen enpak potansyèlman grav sou gwosès la ak sante manman an.

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{